کانال های اشتراک ما

بخش علمی رسانه

بخش علمی واحد رسانه ایران اسلامی غالبا متشکل از ویدئو های موثر علمی در زمینه اثبات برخی شرایع و نام بردن حکمت های آنان می باشد.  بیشتر از اینکه در این قسمت اقدام به تولید شود اقدام به انتشار مفاهیم مفید ساخته شده توسط گروهای دیگر میشود.

ویدئو وضعیت

در این بخش از واحد رسانه ایران اسلامی به ساحت و نشر ویدئو های یک دقیقه ای و کوتاه جهت اعلام و اعلان مناسبت های ویژه فرهنگی و اعتقادی. همه ویدئو های ساخته شده در این بخش تولیدی واحد رسانه می باشد.